Yhdistyksen säännöt / Föreningens stadgar

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Rekisteröintipäätös 06022013

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Porvoon kaupungin työntekijöiden seniorit /Arbetstagarseniorerna i Borgå stad ja sen kotipaikka on Porvoon kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on eläkkeellä olevien Porvoon kaupungin työntekijöiden aktivointi ja yhteydenpidon lisääminen, lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä sekä edistää näin eläkeläisten hyvinvointia. Tiedotuksella, yhteydenpidolla päättäjiin ja muihin eläkejärjestöihin vaikutamme edunvalvontaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tapaamisia, retkiä ja käyntejä kulttuuritapahtumiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka on ollut työ- tai virkasuhteessa Porvoon kaupunkiin eläkkeelle jäädessään tai henkilö, joka on siirtynyt Porvoon kaupungin palveluksesta liikkeenluovutuksella vanhana työntekijänä liikelaitoksen palvelukseen, ja jäänyt eläkkeelle siitä liikelaitoksesta ja joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsenen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, mikäli jäsenmaksu on maksamatta vuoden sen erääntymisen jälkeen.

5. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5 muuta varsinaista jäsentä sekä 5 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on 1 vuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvissä sanomalehdissä.

Hallituksen kokoukset kutsutaan koolle sähköpostitse seitsemän vuorokautta ennen kokousta.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11. kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolme viikkoa ennen vuosikokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13. Yhdistys on suomenkielinen. Käyttökieliä ovat suomi ja ruotsi.

FÖRENINGENS STADGAR Registreringsbeslut 06022013

1. Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Porvoon kaupungin työntekijöiden seniorit /Arbetstagarseniorerna i Borgå stad och dess hemort är Borgå stad.

2. Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att aktivera Borgå stads pensionerade arbetstagare och öka kontakter dem emellan, befrämja samhörighetskänsla och gemenskap samt sålunda befrämja pensionärernas välbefinnande. Genom informationsverksamhet och kontakter med beslutsfattarna samt övriga pensionärsorganisationer inverkar vi på intressebevakningen. För att fullfölja sitt syfte anordnar föreningen sammankomster, utfärder och besöker kulturevangemang.

Föreningen stöder sin verksamhet genom ordna penninginsamlingar efter att erhållit stadgat tillstånd, mottaga bidrag,donationer och testament.

3. Medlemmarna

Envar som har varit i arbets- eller tjänsteförhållande till Borgå stad vid pensioneringen eller person, vars anställningsförhållande till Borgå stad i samband med överlåtelse av rörelse överförts till ett affärsverk som gamla arbetstagare och blivit pensionerad från detta affärsverk och vilka godkänner föreningens stadgar kan bli medlem i föreningen. Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen på ansökan.

4. Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet. Medlem anses ha utträtt från föreningen ifall medlemsavgiften icke erlagts inom ett år efter det medlemsavgiften förfallit till betalning.

5. Medlemsavgift

Årsmötet besluter om storleken av den årliga medlemsavgift.

6. Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och 5 andra ordinarie medlemmar samt 5 suppleanter som alla utses vid årsmötet. Styrelsens mandattid är ett år. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt en sekreterare och utser en kassör och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med absolut majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

7. De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, två tillsammans.

8. Räkenskapsperiod och verksamhetsgranskning

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse ska överlämnas till verksamhetsgranskaren senast en månad före årsmötet. Verksamhetsgranskaren ska ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

9. Föreningens möten

Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag före utgången av mars månad. Ett extra möte hålls då föreningens möte så beslutar eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet ska hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen. Vid föreningens möten har varje medlem en röst. Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

10. Kallelse till föreningens möten

Styrelsen skall sammankalla föreningens möten genom att sätta in en annons i en tidning, som allmänt utkommer på föreningens hemort minst sju dagar för mötet.

Styrelsens möte sammankallas per e-post sju dagar för mötet.

11. Årsmöte

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1. mötet öppnas.

2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras

4. föredragningslistan för mötet godkänns

5. bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras

6. besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga

7. verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek fastställs

8. val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar

9. val av en verksamhetsgranskare och dennes suppleant.

10. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens årsmöte ska han skriftligen meddela detta till styrelsen tre veckor före årsmötet så att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

11. Mötet avslutas

12. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen ska fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoriteten av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen ska nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen. Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.
13. Föreningen är finskspråkig. I föreningens verksamhet användes finska och svenska.